ข้อกำหนดและเงื่อนไข


บริษัท เอกการยางออโต้เซอร์วิส จำกัด ผู้ออกบัตรเรียกว่า "บริษัทฯ" ผู็ถือบัตรเรียกว่า "สมาชิก" ขอให้ทางบริษัทฯ ออกบัตรสมาชิก

1. สมาชิกยอมรับและตกลงว่า ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการสมัครบัตรสมาชิก MY CARE เป็นข้อมลูที่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง กรณีที่ตรวจสอบข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรรวมทั้งสิทธิประโยชน์ทั้งหมด
2. สมาชิกตกลง และยินยอมให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก สำหรับการแจ้งข่าวสาร และกิจกรรมส่งเสริมการขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของทางบริษัท และใช้สำหรับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก
3. บัตรสมาชิก MY CARE ใช้เพื่อเป็นส่วนลดสินค้า สะสมคะแนน จากการใช้บริการร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วม กับทางบัตร MY CARE เท่านั้น ซึ่งกำหนดไว้ในแต่ละช่วงระยะเวลานั้นๆ
4. คะแนนสะสมในบัตรสมาชิก MY CARE นี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
5. คะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ในบัตร MY CARE นี้ไม่สามารถโอนไปเป็นของบัตรอื่นได้ (ยกเว้นในกรณีออกบัตรทดแทนบัตรเดิม)
6. สมาชิกต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
7. ของรางวัลที่กำหนดให้แลกนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่าเทียม หรือมีคุณภาพใกล้เคียงกันแทนของรางวัลเดิมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. กรณีบัตรสมาชิก MY CARE ชำรุดสมาชิกต้องนำบัตรเก่ามาเปลี่ยนบัตรใบใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(ตัวเลขสมาชิก 16 หลักจาง หลุด ลอก จากตัวบัตร) ในกรณีสูญหาย สมาชิก สามารถติดต่อ ลูกค้าสัมพันธ์ Call center 082 628 2244 เพื่อขอรับบัตรใหม่ โดยจะมีค่าธรรมเนียม พร้อมกับโอนคะแนนที่เหลือไปยังบัตรใหม่ ดำเนินการยกเลิกบัตรเก่า และจัดส่งบัตรใหม่ให้สมาชิกภายใน 15 วัน นับจากวันที่ติดต่อลูกค้า
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตรสมาชิก MY CARE คะแนนสะสมของบัตรสมาชิก MY CARE การแลกคะแนน สินค้า/บริการ และร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สมาชิกจะต้องแสดงบัตร MY CARE ทุกครั้งที่สแกนรับสิทธิ์จากร้านค้าพันธมิตร ชื่อจะต้องตรงกับเจ้าของบัตรเท่านั้น
11. สมาชิกสามารถสแกนรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง / 1 วัน เท่านั้น
12. สิทธิประโยชน์ขึ้นอยู่กับการมาใช้บริการที่เอกการยางเท่านั้น
13. กรณีสมาชิกปฎิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตร บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกบัตรได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ การยกเลิกบัตรดังกล่าวให้มีผลเป็นการยกเลิกคะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่ทั้งหมดทันทีด้วย และถือว่าบริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพัน หนี้ หรือหน้าที่ในการจ่ายเงินทดแทนใดๆ จากคะแนนสะสมที่มีอยู่ให้แก่สมาชิก และสมาชิกจะไม่สามารถอ้างสิทธิใดๆ กับบริษัทฯ ได้
เพื่อนแท้พร้อมดูแลคุณ
ติดต่อ 082-628-2244